جرگه وحدت و صلح

شهر میمنه – ولایت فاریاب

یکباب سالون جرگه و نشست های قومی در ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب توسط جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با حضور محترم آق محمد نوری وکیل شورای ولایتی ، روسای دوایر دولتی ، متنفذین اقوام و جوانان ولایت فاریاب با قطع نوار افتتاح و به بهره برداری سپرده شد . در این سالون بمنظور ارج گذاری و قدر دانی از شخصیت های برجسته و پیشگام عرصه های علمی ، فرهنگی و اجتماعی ، تصاویر بیشتر از 40 تن از شخصیت های علمی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح ولایت فاریاب نصب و به نمایش گذاشته شد .

همزمان بعد از افتتاح و بهره برداری سالون جرگه و نشست های قومی ، جرگهٔ وحدت و صلح تحت عنوان سازندگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سران اقوام و جوانان نخبه در تحکیم وحدت ملی و روند صلح در کشور به ابتکار ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب با همآهنگی آمریت محترم امور جوانان فاریاب با اشتراک جلالتماب داکتر نقیب الله فایق والی مدبر و با احساس فاریاب ، محترم آق محمد نوری وکیل شورای ولایتی ، محترم الحاج مولوی گل احمد لطفی رئیس ارشاد ، حج و اوقاف ، دیپلوم انجنیر سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل ، محترم استاد عبدالقدوس قلیچ رئیس شورای محاسن سفیدان ، نمایندهٔ ریاست محترم امور زنان ، سران اقوام ، علمای کرام ، اعضای محترم پارلمان جوانان افغانستان ، اعضای محترم شورا های قومی و جوانان تدویر یافت .

جرگه با تلاوت آیات چند از کلام روح نواز الهی توسط محترم مولوی قوت یکتن از اعضای شورای علمای فاریاب آغاز گردیده بعدآ دیپلوم انجنیر سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل تشریف آوری جلالتماب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب ، مهمانان و اشتراک کننده ها را خیر مقدم و خوش آمدید گفته پیرامون اهمیت تدویر همچو جرگه های قومی را در راستای تحکیم وحدت ملی و روند صلح در کشور موثر خوانده از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سران اقوام ، نهاد های مدنی و جوانان به نیکوئی یاد آور شد . همچنان از بزرگان قوم ، جوانان و فعالیت مدنی خواست از برنامه های سازنده و ارزندهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نموده سهم خویش را ایفا نمایند .

به تعقیب محترم ذبیح الله ناصری آمر امور جوانان فاریاب پیرامون موضوع صحبت نموده اهمیت فعالیت های جوانان را در استقامت برنامه های صلح جویانه و تامین امنیت ارزنده و سازنده تلقی نمود همچنان موصوف از مداخلات کشور های مغرض و منفعت جو در امور داخلی یاد آور شده حمایت جوانان را از برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راس جلالتماب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام نمودند .

متعاقبآ جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب سخنرانی نموده از ابتکار و فعالیت های ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب در راس سید عارف گهریک رئیس آن اداره قدیر دانی بعمل آوردند و نیز اهمیت تدویر همایش و جرگه های اجتماعی و قومی را در راستای تحکیم وحدت ملی و تامین صلح ارزنده و مهم خواندند . ایشان در ادامهٔ صحبت های خود افتتاح چندین پروژهٔ انکشافی در ولایت فاریاب اشاره کرده، از توجه جلالتماب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستاان بخاطر شروع کار عملی اعمار پروژه های بزرگ و حیاتی برای مردم چون بند آبگردان المار ، پروژه اعمار بند دهندره و بازسازی و پاک کاری بند آبگردان سرحوض نیز یاد آوری نمودند . همچنان وحدت وهمبستگی میان اقوام ولایت فاریاب را بهتر از هر زمان دیگر خوانده به حاضرین جرگه خطاب نمودند که با حفظ وحدت و همبستگی شان ، بدون فشار و زور در روند انتخابات ریاست جمهوری سهم بگیرند و به افراد شایسته و با برنامه رای خود را به صندوق ها بریزند . همچنان در قسمتی از سخنان شان از حمایت و پشتیبانی مردم عزتمند فاریاب که طی برنامه های بزرگ چند هزار نفری و مجالس متعدد نسبت به کارکرد های حکومت محلی ابراز داشته اند ، قدر دانی بعمل آورده حمایت مردم را در تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان خیلی ها مهم خواندند . ایشان در اخیر بار دیگر مردم را به وحدت و صلح دعوت نموده از مخالفین مسلح خواستند که منحیث شهروندان افغانستان دست از جنگ بردارند و به روند صلح بپیوندند تا در راستای ترقی و آبادی وطن خویش سهیم گردند .

همچنان محترم آق محمد نوری منشی شورای ولایتی فاریاب به نمایندگی آن ریاست سخنرانی نموده روی اهمیت و ارزش تامین وحدت میان اقوام و روند صلح در کشور صحبت کرد و از طرح و تلاش های مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان غرض تحقق برنامه های موثر و بنیادی خاصتا پروسهٔ صلح به نیکوئی یاد نموده از همهٔ مردم خواست تا در این راستا با حکومت مرکزی و محلی همکار و همگام باشند موصوف در ادامهٔ صحبت هایش نقش فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جوانان در تحکیم وحدت ملی و روند صلح ارزنده و سازنده تلقی نمود .

بعدآ بنمایندگی از جوانان محترمین هر یک بانو هنگامه قاسمی فعال حقوق زنان ، محمد سلیم خاقان عزیزی عضو سازمان اجتماعی و فرهنگی تانیش گروپ و غلام محمد بلوث عضو سازمان اجتماعی و فرهنگی نخبگان گروپ در رابطه به اهمیت وحدت ملی و تامین صلح در افغانستان مقالات تهیه دیدهٔ شانرا به زبان های دری ، اوزبیکی و پشتو ارایه نموده از تدویر همچو برنامه ها استقبال و قدر دانی بعمل آوردند .

متعاقبا قطعنامهٔ 6 موردی جرگهٔ وحدت و صلح بنمایندگی از حاضرین توسط محترم راشد امان یکتن از اعضای پارلمان جوانان افغانستان قرائت گردید که در آن ضمن حمایت و قدر دانی از برنامه های کاری جلالتماب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در راستای رفع مجبوریت های سیاسی ، اقتصادی و نظامی ، تحکیم وحدت ملی و روند صلح در کشور و تلاش ها و کارکرد های حکومت محلی در راس جلالتماب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در راستای پاسخدهی برای متضررین خشکسالی ، تطبیق و اعمار پروژه های انکشافی ، حکومتداری خوب ، توجه خاص بخاطر رشد و انکشاف ظرفیت های کاری جوانان و ایجاد فضای همدلی و همدیگر پذیری میان اقوام مختلف ، خواست ها و پیشنهادات سران اقوام و جوانان تدوین یافته بود، اصدار گردید . در اخیر، جرگه توسط محترم الحاج مولوی گل احمد لطفی رئیس ارشاد ، حج و اوقاف و عضو شورای علمای فاریاب جمع بندی و ارزیابی صورت گرفته ایشان از ابتکارات ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب استقبال و قدر دانی بعمل آورده و سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل را ممثل وحدت ملی در ولایت فاریاب خواند . همچنان موصوف در رابطه به تحکیم وحدت ملی و تامین صلح در کشور از آدرس دین مقدس اسلام سخنرانی نموده از مخالفین مسلح خواستند تا دست از جنگ و برادر کشی بکشند و به صدای صلح خواهی دولت افغانستان لبیک گفته در آبادی و عمران کشور عزیز شان شریک گردند موصوف جنگ در مقابل نظام فعلی را نا روا و فتوای غلط عناصر به ظاهر عالم کشور های مغرض و دشمن افغانستان دانستند .

جرگهٔ وحدت و صلح با دعائیه خیر توسط محترم استاد عبدالقدوس قلیچ رئیس محاسن سفیدان فاریاب و صرف طعام چاشت که از جانب ریاست امور سرحدات و قبایل تهیه گردیده بود خاتمه یافت . با احترام