ملاقات معین مسلکی با نماینده کمیسیون اصلاحات اداري وخدمات ملکی

محترم داکترفریدون بارکزی معین مسلکی وزارت امورسرحدات وقبایل بتاریخ 4 قوس سالروان درحالیکه نورآقا ناصری رئیس دفترمقام ومحمد یاسین پکتین رئیس منابع بشری نیزحضورداشتند با رئیسه کوهستانی نماینده کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی دردفترکارش ملاقات نمود.
دراین ملاقات طرفین راجع به روند اخذ امتحانات، ارزیابي پروسه امتحان مشمولین برنامه معاش استثنایي (سوپرسکل)، آوردن اصلاحات در وزارت، شایسته سالاری وموضوت مهم دیگر بحث وتبادل نظرنمودند.