از طرح اخیر صلح رئیس جمهور حمایت صورت ګرفت!


ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت کندز بتاریخ 1397/8/27 جرگه وسیع راتحت عنوان (حمایت از طرح صلح جلالتمآب ریس صاحب جمهور ,تحکیم وحدت ملی ,حمایت از نیروهای امنیتی ,پروژه های عام المنفعه ) در ولایت کندز به اشتراک 600تن متنفذین ,علمای کرام ,اهل خبره ,جوانان وروسُای ادارات ملکی ونظامی در تالار هوتل کندز تدویر نموده اشتراک کنندگان جرگه پیشنهادات صالحه شانرا راجع به تامین صلح و ثبات در منطقه ارائه نمودند واز مقامات ذیربط خواستند از اشخاص و افراد که در پروسه صلح موانع ایجاد میکند جدآ جلوگیری نماید هرکدام از اشتراک کننده گان از برنامه صلح حکومت وحدت ملی حمایت وپشتبانی خویش را اعلان نمودندچنین اظهار داشتند که از هیچ نوع سعی و تلاش در راستای برقراری صلح,وحدت میان اقوام و پروژه های عام المنفعه دریغ نخواهم کرد.
جرگه بادعایه خیر,توزیع تحایف وصرف طعام چاشت که از جانب ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت کندز تدارک گردیده بودخاتمه یافت .