مورخ 25 میزان


طبق هدایت مقام محترم وزارت امور سرحدات و قبایل بمنظور آگاهی دهی و اشتراک مردم در پروسه انتخابات ولسی جرگه 1397 بروز 28 میزان نشست قومی با وکلای نواحی 10 گانه ، متنفذین اقوام و مسوولین آگاهی دهی کمیسیون محترم انتخابات فاریاب تدویر یافت .
در این نشست بعد از تلاوت آیات چند از کلام ربانی نخست سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل فاریاب ضمن خوش آمدید حاضرین ، روی اهمیت انتخابات و نقش متنفذین و سران اقوام در جهت حمایت این روند روشنی انداخته از نمایندگان و متنفذین نواحی 10 گانهٔ شهر میمنه خواست تا برای مردم غرض اشتراک شان در انتخابات آگاهی داده همکاری همه جانبه داشته باشند . متعاقبا از جانب تیم آگاهی دهی کمیسیون انتخابات برای حاضرین معلومات ارایه شده به سوالات تعدادی از وکلا جواب ارایه شد . در اخیر اوراق تبلغاتی و میکانیزم رای دهی برای حاضرین غرض نصب در محلات اجتماعی توزیع گردید .