سران وبزرگان ولایت بدخشان از طرح صلح رئیس جمهور کشوروفتوای اخیر علمای دینی حمایت وپشتیبانی نمودند!


بزرگان وسران اقوام مختلف ولایت بدخشان طی جرگه که به ابتکار ریاست سرحدات وقبایل آن ولایت روزچهارشنبه 18 میزان سال روان درتالار رهبرشهید تدویریافته بود، ازطرح صلح رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی، فتوای اخیرعلمای دینی، تحکیم وحدت ملی ونیروهای امنیتی ودفاعی کشور حمایت وپشتیبانی نمودند.
دراین جرگه اختر محمد خیرزاده معاون والی ولایت بدخشان، سعدالله ابوامان رئیس شورای علما، طاهره عالمیارعضو شورای ولایتی، ملافضل احمد عماج رئیس شورای شهری، بزرگان ولسوالی ها ومرکزولایت بدخشان ونمایندگان رسانه ها حضورداشتند.
جرگه باتلاوت آیات چند از کلام الله مجید وپخش سرودملی کشور آغازگردید.
سپس اختر محمد خیرزاده معاون والی ولایت بدخشان صحبت نموده صلح را یک نیاز مبرم واساسی جامعه دانسته وبراستقرار صلح وثبات در کشور تاکید نموده افزود: وظیفه هرفرد جامعه است که بخاطر استقرار وتامین وحدت ملی درکشور تلاش نماید.
معاون والی افزود: سران وبزرگان اقوام نقش مهم واساسی درتامین صلح وثبات درکشوردارند زیرا بدون همکاری وکمک مردم صلح وثبات درکشورتامین نمی گردد.
بعداً سیدالرحمن احمدزی کارمند ریاست جرگه های وزارت امورسرحدات وقبایل اهداف واجندای جرگه را برای اشتراک کننده گان تشریح نموده گفت: وزارت امورسرحدات وقبایل پل ارتباط میان مردم ودولت است ماهمه نظریات وپشینهادات شما را جمع آوری وبه مرکز انتقال داده به مراجع ذیربط می رسانیم تا برای آنها راه حل جستجو گردد.
متعاقباً سعدالله ابوامان رئیس شورای علما، مولوی ابراهیم،طاهره عالمیارعضوشورای ولایتی، عبدالبصیر دقیق رئیس اقتصاد،ملافضل احمد عماج رئیس شورای شهری وسید عمرواحد نماینده جامعه مدنی به ترتیب صحبت نموده از طرح صلح رئیس جمهور،فتوای اخیرعلمای کشور حمایت وپشتیبانی نموده افزودند: تمام اقوام ساکن ولایت بدخشان همیشه با دولت وحدت ملی همکار بوده وبرای استقرار صلح وتامین وحدت ملی سعی وتلاش مینمایند.
همچنان استادامام محمد ساعی راجع به جلب وجذب جوانان به صفوف نیروهای امنیتی ودفاعی واستاد سمیع الله سیحون درمورد استخراج غیرقانونی معادن وقطع جنگلات صحبت نمودند : جنگلات را سرمایه ملی کشورخوانده حفاظت ونگهداری آن را وظیفه هرفرد جامعه دانست.
دراخیر برای اشتراک کننده گان محفل تحایف که ازطرف ریاست سرحدات وقبایل ولایت بدخشان در نظرگرفته شده بود برای اشتراک کننده گان توزیع گردید.
محفل بادعایه خیروفلاح واستقرار صلح دایمی در کشور خاتمه یافت.