اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عضومسلکی امور ساختمانی وخدمات مشورتی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی عنوان وظیفه: عضومسلکی امور ساختمانی وخدمات...
Jun 17, 2019 Jun 29, 2019
محقق امور ساحات قبایلی
فورم درخواستی
Jun 17, 2019 Jun 29, 2019
مریت پروژه انکشافی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی عنوان وظیفه: آمریت پروژه انکشافی بست: سوم وزارت یا...
Jun 17, 2019 Jun 29, 2019
سکرتر معینیت مسلکی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی عنوان وظیفه: سکرتر معینیت مسلکی بست: 4 وزارت یا...
Jun 17, 2019 Jun 29, 2019