اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسئول HRMIS جدید
مسئول HRMIS فورم جدید درخواستی بست های وزارت امور سرحدات وقبایل
Feb 17, 2019 Mar 02, 2019
مدیریت عمومی تصنیف و تحلیل
مدیرعمومی تصنیف وتحلیل وظایف فورم جدید درخواستی بست های وزارت امور سرحدات وقبایل
Feb 17, 2019 Mar 02, 2019
آمریت لیسه عالی پیر محمد کاکر
لایحه وظایف امریت لیسه پیر محمد کاکر فورم جدید درخواستی بست های وزارت امور سرحدات وقبایل
Feb 17, 2019 Mar 02, 2019
آمر لیسه عالی رحمن بابا
لایحه وظایف امریت لیسه عالی رحمن بابا. فورم جدید درخواستی بست های وزارت امور سرحدات وقبایل
Feb 17, 2019 Mar 02, 2019
آموزگار کمپیوتر و انگلیسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آموزگار کمپیوتر و انگلیسی وزارت / اداره : وزارت امورسرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : 4 گزارش به : مدیرعمومی تطبیق برنامه های آموزشی گزارش از :...
Feb 17, 2019 Feb 24, 2019
مدیر عمومی GIS
لايحـــــــــــــه وظايـــــــــــــف عنوان وظیفه: مدیرعمومی GIS وزارت و یا اداره: امور سرحدات وقبایل موقعیت: کابل بخش: آمریت MIS / ریاست پلان و پالیسی بست: 4 گزارش به: آمر MIS گزارش...
Feb 17, 2019 Feb 24, 2019
آمر MIS
لايحـــــــــــــه وظايـــــــــــــف عنوان وظیفه : آمر MIS وزارت و یا اداره: امور سرحدات وقبائیل موقعیت: کابل بخش :آمریت MIS / ریاست پلان وپالیسی بست :3 گزارش به : رئیس پلان وپالیسی گزارش از:...
Feb 17, 2019 Feb 24, 2019
کارشناس هاردویر وسافت ویر لیسه پیرمحمد کاکړ
عنوان وظیفه: کارشناس هاردویر وسافت ویر لیسه پیرمحمد کاکړ بست: (۴) وزارت یا...
Feb 17, 2019 Feb 24, 2019
داکتر داخله کلینک
عنوان وظیفه: داکتر داخله کلینک لیسه رحمان بابا بست: (۴) وزارت یا اداره: وزارت امور سرحدات و...
Feb 17, 2019 Feb 24, 2019