اعلانات

 • موضوع:تصمیم اعطای قرارداد ( تدارک چاپ مجلات و کتب )

  رده : عمومی

  شماره دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.009). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت...

 • موضوع تدارک چوب ارچه و بلوط

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.018). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك چوب ارچه و بلوط این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه...

 • موضوع: تدارک (39) قلم البسه باب

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.012). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (39) قلم البسه باب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به...

 • موضوع: تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.008). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت خویش را بابت...

 • موضوع: تدارک تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلتر باب

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.003). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلترباب ضرورت...

 • موضوع: تدارک قرطاسیه باب

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.006). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک قرطاسیه باب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به...

 • موضوع: تدارک (140,000) کیلو گاز مایع

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.002). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (140,000) کیلو گاز مایع ضرورت خویش را بابت سال...

 • موضوع تدارک (14) قلم فرنیچرباب

  رده : عمومی

  موضوع تدارک (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.012). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم این وزارت...

 • موضوع تدارک (193) قلم ادویه جات

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.013). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (139) قلم ادویه جات این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...

 • موضوع: پروژه تحکیمات امنیتی تعمیر اداری وزارت

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/W.001). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه تحکیمات امنیتی تعمیر اداری وزارت بابت سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه MOBTA/1398/NCB/OPT/W.001...

صفحه 1 از 6