اعلانات

 • موضوع تدارک پرزه جات

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.011). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك پرزه جات این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به...

 • موضوع تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.008). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش...

 • موضوع تدارک چاپ مجلات و کتب

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.009). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك چاپ مجلات و کتب این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه...

 • موضوع تدارک (12) قلم ترکاری و میوه جات موسمی

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.005). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارک (12) قلم ترکاری و میوه جات موسمی این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را...

 • موضوع تدارک (137) قلم قرطاسیه باب

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.006). وزارت امورسرحدات وقبایل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارک (137) قلم قرطاسیه باب این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...

 • موضوع تدارک (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.012). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش...

 • اعلان داوطلبی تدارک (140,000) کیلو گاز مایع سال 1398

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.002). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (140,000) کیلو گاز مایع این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق...

 • اعلان داوطلبی تدارک (تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلترباب) سال 1398

  رده : عمومی

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.003). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (77,000) لیتر تیل پطرول, (100,000) لیتر تیل دیزل و (56) قلم روغنیات و فلترباب این وزارت بابت سال...

 • تدارک (47) قلم البسه باب

  رده : عمومی

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (47) قلم البسه باب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت خدمات لوژستیکی ملا محمد عزیزی دارنده جواز نمبر...

 • تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز اعطا نماید.

  رده : عمومی

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز دارنده جواز نمبر (D-71192) و نمبر...

صفحه 1 از 5
قبل12345بعد