معرفی وزارت امور سرحدات وقبایل

تاریخچه وزارت امورسرحدات وقبایل ج.ا.ا

وزارت امورسرحدات وقبایل یکی ازوزارت های کلیدی کشور بشمار میرود که وظایف نهایت عمده ومهم را درامرتحکیم هرچه بیشتر وبهتر وحدت ملی ، حاکمیت ملی ، سلامت حدود سیاسی کشور ، ارتقأ سطح زنده گی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی ساکنین سرحدات واطراف خط فرضی دیورند انجام میدهد این وزارت باداشتن ادارات مرکزی وولایتی درتمام اوضاع واحوال سیاسی کشور نقش اساسی ومحوری خودرا درتحکیم خطوط سرحدی وخط فرضی دیورند باحفظ روابط عنعنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سنتی ، دینی ، وسیاسی باقبائیل آنطرف خط دیورند تأمین نموده وحراست ازسرحدات وخط فرضی دیورند جزء اساسی مسئولیت های وظیفوی این وزارت باایجاد همآهنگی بین ادارات مرکزی وواحدهای دومی جهت نیل به اهداف یاد شده به شمار میرود که نظر به امکانات دست داشته بودجوی درحالات خاص باسران اقوام ، متنفذین وعلمأی دینی جهت حل معضلات ساحوی، سرحدی واطراف خط دیورند تفاهمات صورت میگیرد ودراین راستا توانسته باجلب پشتیبانی وحمایت اقوام باهم برادر ازدولت ج.ا.ا . پایه های مردمی وحاکمیت ملیS دولت را تحکیم ببخشداین وزارت بادرنظر داشت اهمیت خاص خود تاریخ نسبتاً طولانی داردکه تاریخچه مختصرً آن قرارذیل میباشد . درسال ( 1300) هجری،شمسی مطابق(1921) م دروقت زمامداری امیرامان الله خان غازی یک شعبه خاص درچها رچوب قلم مخصوص صدارت عظمی ایجادگردید که ازامورقبائیلی ومرزی رسیده گی می نمود ومشابه چنین شعبه ئی درزمان امیرشیرعلی خان وامیرعبدالرحمن خان نیز وجود داشت این شعبه درسال ( 1311) هجری ،شمسی مطابق (1932) میلادی درزمان صدارت سردارمحمد هاشم خان به مدیریت عمومی مستقل درچوکات صدارت عظمی ارتقـــــــأ یافت .

اخبار

 • جرگه وحدت و صلح
  شهر میمنه – ولایت فاریاب یکباب سالون جرگه و نشست های قومی در ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب توسط جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با حضور محترم آق محمد نوری وکیل شورای ولایتی ، روسای دوایر...
 • جرگه قومی بزرگان فاریاب
  بر اساس پلان وزارت محترم امور سرحدات و قبایل دولت جمهوری اسلام افغانستان در همآهنگی با مقام محترم ولایت در راس جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با اشتراک بیشتر از 400 تن جرگه قومی بزرگان...
 • ملاقات معین مسلکی با نماینده کمیسیون اصلاحات اداري وخدمات ملکی
  محترم داکترفریدون بارکزی معین مسلکی وزارت امورسرحدات وقبایل بتاریخ 4 قوس سالروان درحالیکه نورآقا ناصری رئیس دفترمقام ومحمد یاسین پکتین رئیس منابع بشری نیزحضورداشتند...
 • از طرح اخیر صلح رئیس جمهور حمایت صورت ګرفت!
  ریاست امور سرحدات و قبایل ولایت کندز بتاریخ 1397/8/27 جرگه وسیع راتحت عنوان (حمایت از طرح صلح جلالتمآب ریس صاحب جمهور ,تحکیم وحدت ملی ,حمایت از نیروهای امنیتی ,پروژه های عام المنفعه...
 • جرگه قومی متنفذین واعضای شورا های قومی ولایت فاریاب
  جرگه قومی متنفذین و اعضای شورا های قومی ولایت فاریا ب تحت عنوان حمایت از پروسهٔ انتخابات ولسی جرگهٔ 1397 در ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب با اشتراک محترم وحیدالله مبارز...
 • مورخ 25 میزان
  طبق هدایت مقام محترم وزارت امور سرحدات و قبایل بمنظور آگاهی دهی و اشتراک مردم در پروسه انتخابات ولسی جرگه 1397 بروز 28 میزان نشست قومی با وکلای نواحی 10 گانه ، متنفذین اقوام و مسوولین آگاهی دهی کمیسیون محترم...
 • سران وبزرگان ولایت بدخشان از طرح صلح رئیس جمهور کشوروفتوای اخیر علمای دینی حمایت وپشتیبانی نمودند!
  بزرگان وسران اقوام مختلف ولایت بدخشان طی جرگه که به ابتکار ریاست سرحدات وقبایل آن ولایت روزچهارشنبه 18 میزان سال روان درتالار...
بیشتر

اعلانات

بیشتر